Spring til indhold

Stor undersøgelse kaster lys over motiverne for at sende frække billeder samt reaktionsmønstrene, der udløses af at modtage sådanne

Mere end 900 personer har deltaget i vores store spørgeskemaundersøgelse om afsendelse og modtagelse af frække billeder på telefonen. Her bringer vi undersøgelsens mest interessante indsigter samt redegør for vores fremgangsmåde samt undersøgelsens sample. 

Hvis du nogensinde har modtaget et frækt billede på din telefon, så er du langt fra alene. 

Hele 90,4 % af vores i alt 910 respondenter fortæller nemlig, at de har det samme.

Dette er blot en af mange interessante indsigter, som en stor spørgeskemaundersøgelse, vi netop har afsluttet, har kastet af sig. 

Inden længe redegør vi for undersøgelsens sample, hvorefter vi dykker grundigt ned i undersøgelsens data. 

Inden da vil vi dog – via punktform – opsummere hovedpointerne og -indsigterne fra undersøgelsen, da vi gætter på, at det er, hvad de fleste, der besøger denne artikel, er på udkig efter.

 • 90,4 % af undersøgelsens respondenter angav, at de havde modtaget mindst et frækt billede i løbet af deres liv

   

 • 71 % af undersøgelsens respondenter angav, at de havde modtaget mindst et frækt billede uopfordret i løbet af deres liv

   

 • De hyppigste følelser, som modtagelse af frække billeder udløser hos kvinder, er irritation, væmmelse samt en følelse af at have fået overskredet sine personlige grænser. Som mand er det derimod mere normalt at føle glæde end irritation, når man modtager er frækt billede

   

 • De hyppigste reaktioner på at modtage et frækt billede på sin telefon som kvinde er enten at ignorere vedkommende, der sendte billedet, eller at give udtryk for, at man synes, det er ulækkert. Som mand er det mere normalt at kvittere for modtagelsen af et frækt billede ved at sende et frækt billede retur, end det er at ignorere afsenderen

   

 • Mange sender frække billeder i forbindelse med, at de har gang i en fræk chat

   

 • Det er ikke decideret unormalt, at nogle sender frække billeder til enten fremmede personer eller kendte. Næsten 11 % af de af vores respondenter, der fortalte, at de på et tidspunkt havde sendt et eller flere frække billeder, angav, at de havde sendt frække billeder til fremmede personer. Andelen, der havde gjort det samme til kendte, var 3 %. Vores data indikerer, at mænd er mere tilbøjelige til at sende frække billeder til fremmede og kendte, end kvinder er

   

 • Det er ikke unormalt at fortryde afsendelse af et frækt billede. Den hyppigste årsag til fortrydelse er, at personen, der fortryder, ikke længere har kontakt til personen, som vedkommende sendte billedet/billederne til. Den næstmest hyppige årsag til fortrydelse er, at billederne endte med at blive delt med andre end den tilsigtede.

Indholdsfortegnelse

Undersøgelsens sample

Som lovet kommer der nu en redegørelse for undersøgelsens sample. 

Samlet set består vores sample af 910 personer. Samtlige af disse er fundet via forskellige Facebook-grupper, hvor vi fik lov at dele vores spørgeskema, et spørgeskema, som du i øvrigt kan se her, hvis du er nysgerrig på dets udformning. 

Nogle af disse grupper var single-grupper, mens andre var online niche-fællesskaber, eksempelvis grupper kun for kvinder.

Kønsfordelingen

Som bemærket ovenfor delte vi blandt andet spørgeskemaet i en del grupper udelukkende for kvinder. Dette førte til en overvægt af kvindelige respondenter. 

Ud af de i alt 910 respondenter var 592 nemlig kvinder, mens 309 var mænd. De resterende 9 definerede sig som non-binære.

Det er på ingen måde utænkeligt, at det samlede billede, som undersøgelsen giver, havde været anderledes, hvis vores sample havde bestået af stort set lige mange mænd og kvinder, og vores sample kan da desværre heller ikke siges at være 100 % repræsentativt for Danmarks befolkning, blandt andet grundet den skæve kønsfordeling. 

Dette betyder dog ikke, at vores undersøgelse ikke kan give os nogle meget kraftige antydninger af overordnede tendenser inden for undersøgelsesfeltet. 

Det betyder dog, at en række af undersøgelsens data skal analyseres og fortolkes med en række forbehold, og at vi skal varsomme med at drage alt for konkluderende generelle konklusioner udelukkende med afsæt i vores data.  

Aldersfordelingen

Vores yngste respondent var 15 år, da vedkommende udfyldte spørgeskemaet, mens vores ældste respondent var 69 år.

Gennemsnitsalderen for en respondent var 37,62 år.

Gennemgang af undersøgelsens resultater

I det følgende vil vi gennemgå undersøgelsens mest centrale data. Løbende vil vi kommentere på samt fortolke denne data.

Undervejs dykker vi ned i, i hvilket omfang vores data antyder, at køn spiller en rolle dels i forhold til velvilligheden til at sende frække billeder, men også i forhold til hvilke følelser og reaktioner modtagelse af sådanne typisk vækker hos modtageren.

Lad os bare kaste os ud i det.

Det er helt normalt at modtage et frækt billede

Jævnfør vores data er det meget normalt at modtage mindst et frækt billede i løbet af sit liv.

Hele 823 af vores i alt 910 respondenter berettede nemlig om, at de på et tidspunkt havde modtaget et frækt billede, mens blot 82  fortalte, at de aldrig havde modtaget et frækt billede. De resterende 5 angav, at de ikke kunne huske, hvorvidt de nogensinde havde modtaget et frækt billede.

Vores data indikerer, at det – at modtage et frækt billede – sker hyppigere for kvinder end for mænd. 

I hvert fald var andelen af kvindelige respondenter, der angav, at de havde modtaget et eller flere frække billeder, 94 %, men andelen af mandlige respondenter, der angav det samme, var 84 %.

Det er ganske normalt at modtage frække billeder uopfordret – særligt for kvinder

Ifølge vores datasæt er det på ingen måde unormalt at få tilsendt et frækt billede uopfordret.

Af de 823 respondenter, der angav, at de på et tidspunkt havde modtaget et frækt billede, angav hele 78,2 % af denne gruppe, at de havde fået tilsendt et eller flere frække billeder uopfordret. 

Inkluderes alle respondenter – altså også de respondenter, der aldrig havde modtaget et frækt billede, uopfordret såvel som opfordret – var den samlede andel af respondenter, der angav at have modtaget et frækt billede uopfrodret, 71 %.

Jævnfør vores data er risikoen/chancen for, at du modtager et frækt billede uopfordret markant større som kvinde end som mand.

Hele 89,1 % af de kvindelige respondenter, der angav, at de på et tidspunkt havde modtaget et eller flere frække billeder, informerede os nemlig om, at de havde oplevet at få tilsendt et eller flere af disse uopfordret. Andelen af relevante mandlige respondenter, for hvem det samme gjaldt, var blot 53,6 %

Af den samlede gruppe kvindelige respondenter – altså både dem, der havde tilkendegivet, at de havde modtaget et frækt billede og dem, der havde tilkendegivet det modsatte, var mængden, der angav, at de havde modtaget et frækt billede uopfordret 83,6 %. 

For den samlede gruppe mænd var andelen, der tilkendegav det samme, 46,4 %.

OBS: Andelene i grafen gælder for de personer, der har oplevet at modtage et frækt billede

Hvilke følelser vækkes som regel ved modtagelse af et eller flere frække billeder?

Alle de respondenter, der angav, at de på et tidspunkt havde modtaget et eller flere frække billeder, fik stillet følgende spørgsmål i løbet af undersøgelsen:

 • Hvad har du følt de gange, hvor du har modtaget frække billeder? (Vælg gerne flere svar)

På forhånd havde vi defineret følgende svarmuligheder:

 • Væmmelse
 • Har fået lyst til at dyrke sex med vedkommende, der sendt billedet
 • Ophidselse
 • Frustration
 • Irritation
 • Glæde
 • Utryghed
 • Overskridelse af personlige grænser.

Derudover havde vi også ladet et felt stå tomt, hvor respondenterne selv kunne tilføje en følelse/reaktion.

Ifølge vores samlede datasæt er de følelser, der hyppigst rammer et menneske, der modtager et eller flere frække billeder følgende: 

 • Irritation (35,3 %)
 • Overskridelse af personlige grænser (34,6 %)
 • Væmmelse (34,5 %).

Det er vist ikke helt forkert at betegne ovenstående følelser som negative og næppe følelser, som afsenderen af et frækt billede håber at fremprovokere hos modtageren. 

Værd at notere sig er det, de tre ovenstående følelser i langt højere grad viser sig hos kvinder, der modtager frække billeder end hos mænd, der gør det samme.

Isolerer vi de kvindelige respondenter, der fortalte, at de på et tidspunkt havde modtaget et eller flere frække billeder, kan vi nemlig se, at cirka halvdelen af disse har angivet, at modtagelse af et eller flere af sådanne billeder har ført til irritation, væmmelse og/eller givet dem en følelse af, at deres personlige grænser er blevet overskredet.

For de mandlige respondenter, der fortalte, at de på et tidspunkt havde modtaget et eller flere frække billeder, var andelen, der angav, at de var blevet irriterede over dette, blot 6,1 %. 

Ej heller var der særligt mange mandlige respondenter i gruppen, som havde modtaget mindst et frækt billede, der tilkendegav, at modtagelse af et frækt billede havde vakt væmmelse hos dem (4,2 %) eller overskredet deres personlige grænser (6,9 %). 

Disse markante forskelle skyldes formentlig delvist, at kvinder oftere end mænd modtager frække billeder uopfordret, hvilket vi forestiller os i højere grad fører til følelser som irritation og væmmelse, da der her vil være tale om modtagelse af et intim billede uden samtykke, mens disse følelser næppe viser sig, når et frækt billede eksempelvis sendes i forbindelse med en fræk chat, hvor chok-effekten sandsynligvis udebliver. 

Et frækt billede udløser ikke nødvendigvis en negativ følelse hos modtageren

Selvom størstedelen af vores respondenter angav, at modtagelse af et frækt billede vækkede negative følelser hos dem, afslører vores datasæt også, at det – at sende et eller flere frække billeder – kan føre til vækkelse af mere positive følelser hos modtageren.

29 % af de respondenter, der fik stillet spørgsmålet, angav eksempelvis, at de havde prøvet at få lyst til at dyrke sex med vedkommende, der havde sendt billedet, mens 28,5 % fortalte, at modtagelse af et frækt billede havde fået dem til at føle glæde. 

Desværre udformede vi vores spørgeskema på en lidt uhensigtsmæssig måde i forhold til at opnå indsigt i, hvorvidt det, at et frækt billede bliver sendes opfordret, mon hyppigere fører til positivt stemte reaktioner end de frække billeder, der sendes uopfordret. 

Noget, som vi har en klar formodning om, er tilfældet. 

Markant flere mænd end kvinder bliver glade for at modtage frække billeder

Også når det kommer til vækkelse af positivt stemte følelser grundet modtagelse af et eller flere frække billeder, ser vi store forskelle kønnene imellem. 

For de mandlige respondenter, der angav, at de på et tidspunkt havde modtaget et eller flere frække billeder, fortalte hele 58,6 % af disse, at de havde fået lyst til at dyrke sex med vedkommende, der havde sendt dem et frækt billede, mens andelen, der havde følt glæde ved modtagelse af et frækt billede, var 63,6 %.

Blandt de relevante kvindelige respondenter – altså den gruppe af kvindelige respondenter, som angav at have modtaget mindst et frækt billede – var andelen, der havde fået lyst til at dyrke sex med den person, der havde sendt et frækt billede, blot 15,1 %, mens andelen, der havde følt glæde ved modtagelse af et frækt billede, blot var 12,5 %.

Yderligere reaktioner

Som bemærket tidligere lod vi et felt være tomt til vores respondenter, så de selv fik mulighed for at tilføje en følelse, de var blevet ramt af over at modtage et frækt billede, hvis de følelser, vi på forhånd havde defineret som svarmuligheder, ikke var tilstrækkeligt dækkende. 

Herunder kommer de reaktionsmønstre/følelser, der hyppigst blev tilføjet af vores respondenter:

 • Grineflip
 • Forundring 
 • Ligeglad
 • Ondt af vedkommende, der sendte billedet
 • Overraskelse.

Hvilke reaktionsmønstre udløser modtagelse af et frækt billede?

Alle de respondenter, for hvem det – med afsæt i deres tidligere svar – var relevant, stillede vi følgende spørgsmål: 

 • Hvordan har du reageret de gange, du har modtaget frække billeder? (Vælg gerne flere svar)

Også her havde vi defineret en række svarmuligheder på forhånd, samtidigt med at vi holdt et svarfelt åbent, så vores respondenter selv kunne tilføje et yderligere svar, sæt vores på forhånd definerede svarmuligheder ikke var tilstrækkeligt dækkende til at kunne beskrive  respondentens reaktionsmønster.

De prædefinerede svarmuligheder var som følger: 

 • Jeg har ignoreret vedkommende, der har sendt det
 • Jeg har sendt et frækt billede retur
 • Jeg har cuttet kontakten til vedkommende
 • Jeg har meldt det til politiet
 • Jeg har givet udtryk for, at jeg synes, det var lækkert
 • Jeg har givet udtryk for, at jeg synes, det var ulækkert
 • Jeg har vist billedet til andre.

Blandt den samlede mængde af respondenter, for hvem spørgsmålet var relevant, var den hyppigst angivne reaktion på modtagelse af et frækt billede at ignorere afsenderen (42 %). 

De næstmest angivne reaktioner var følgende:

 • Jeg har givet udtryk for, at jeg synes, det var lækkert (36,6 %)
 • Jeg har sendt et frækt billede retur (31,1 %).

Ovenstående understreger atter en gang, at det ikke er altid, at modtagelse af et frækt billede fører til forargelse, og særligt det – at 31,1 % af vores respondenter tilkendegav, at modtagelse af et frækt billede på et tidspunkt har ført til, at de har sendt et frækt billede retur, antyder, at der i nogle relationer foregår en slags transaktion med frække billeder, hvor to parter spiller op til hinanden. 

Dette betyder dog ikke, at du tankeløst skal sende frække billeder til hvem som helst og forvente succes. 

Vores data afslører nemlig også, at rigtig mange ikke bryder sig om at modtage den slags.

I den henseende er det værd at bemærke, at 27,5 % af de relevante respondenter angav, at de på et tidspunkt har givet udtryk for, at de synes, det var ulækkert at modtage et frækt billede over for afsenderen af billedet. 

8,4 % af de relevante respondenter angav i øvrigt, at de har vist et frækt billede, de har modtaget, til andre, mens 3 % fortalte, at de har meldt det – at de har modtaget et frækt billede – til politiet. 

Igen er der forskel på kønnene

Også når det kommer til reaktioner på modtagelse af et frækt billede er der store tendensmæssige forskelle kønnene imellem. 

Som kvinde er det markant mere normalt at ignorere afsenderen af et frækt billede, end det er som mand. 

Hele 57 % af de relevante kvindelige respondenter angav nemlig, at de på et tidspunkt havde valgt denne strategi, mens andelen af relevante mandlige respondenter, der angav samme reaktionsmønster, blot var 11,9 %.

Til gengæld er mænd (49,4 %) mere tilbøjelige til at kvittere for modtagelse af et frækt billede ved at sende et frækt billede retur, end kvinder (24,5 %) er.

Yderligere reaktioner

Som sagt kunne vores respondenter – hvis vores på forhånd definerede svarmuligheder ikke var tilstrækkelige til at beskrive deres reaktionsmønstre – også selv angive en reaktion til spørgsmålet: 

 • Hvordan har du reageret de gange, du har modtaget frække billeder?

De reaktioner, der i det tomme felt blev angivet flest gange, var følgende:

 • Anmeldt til udbyderen af den beskedtjeneste, som billedet blev sendt via
 • Kritiseret, hvad jeg så
 • Blokeret vedkommende, der sendte billedet
 • Har gemt billederne
 • Fortalt vedkommende, der har sendt billedet, at han/hun er klam.

Hvorfor sender vi frække billeder?

Ud over at spørge vores 910 respondenter om, hvorvidt de nogensinde havde modtaget et frækt billede på deres telefon, spurgte vi dem også, om de nogensinde havde sendt et, hvilket 70,3 % tilkendegav, at de havde.

Denne gruppe – altså de 70,3 % – stillede vi spørgsmålet:

 • Hvorfor har du sendt frække billeder? (Vælg gerne flere svar)

Igen havde vi kreeret en række relevante svarmuligheder – helt præcist følgende:

 • Det var en del af en fræk chat
 • Fordi jeg håbede på, at det kunne føre til et knald
 • For at se reaktionen
 • Fordi jeg var liderlig
 • Ved det ikke
 • For at krænke vedkommende, jeg sendte billedet til
 • For at fange en persons interesse
 • Fordi jeg blev opfordret til det.

Blandt vores respondenter var den hyppigst angivne årsag for at have sendt et frækt billede, at billedet blev sendt som en del af en fræk chat (79,5 %)

Den næstmest angivne årsag var ‘fordi jeg blev opfordret til det.’ (35 %), mens liderlighed (23,7 %) var den tredjemest angivne årsag.

Vores data afslører også, at nogle sender frække billeder blot for at fange en persons interesse (16,4 %), og at nogle gør det for at få en reaktion hos modtageren (7,4 %). 

Vores data indikerer (heldigvis), at ganske få sender frække billeder med henblik på at krænke modtageren (0,5 %).

Hvem sender vi frække billeder til?

For at blive klogere på, hvem vi typisk sender frække billeder til, stillede vi følgende spørgsmål til de respondenter, for hvem dette spørgsmål var relevant:

 • Hvem har du sendt frække billeder til? (Vælg gerne flere svar)

De på forhånd definerede svarmuligheder var som følger:

 • Fremmede personer
 • En eller flere flirts
 • Faste partnere
 • Kendte mennesker.

Ikke så overraskende er det – jævnfør vores datasæt – mest normalt at sende frække billeder til en fast partner (83,3 %) eller flirt (60,9 %), men faktisk antyder vores data, at det ikke er decideret unormalt, at en person sender et frækt billede til en fremmed (10,9 %) eller en kendt (2,9 %).

Vores data fortæller os ligeledes, at mænd (4,2 %) er mere tilbøjelige til at sende et frækt billede til en kendt, end kvinder er (2,1 %). Samme tendens viser sig i forhold til at sende frække billeder til fremmede personer.

Fortryder vi afsendelsen af frække billeder?

Sidst, men ikke mindst spurgte vi den gruppe af respondenter, der havde angivet, at de havde erfaring med at sende frække billeder, om de nogensinde havde fortrudt afsendelse af et eller flere af sådanne billedet, hvilket 22,6 % af dem fortalte os, at de havde. 

Den årsag, der hyppigst blev angivet som en af de centrale for fortrydelse af afsendelse af frække billeder, var, at respondenten ikke længere havde et forhold til den person, der havde fået tilsendt billederne (78,2 %). 

25,9 % af de relevante respondenter angav ligeledes, at de fortrød at have sendt frække billeder, fordi billederne var blevet delt yderligere. 

Nogen spørgsmål?

Hvis du har nogen spørgsmål angående vores undersøgelse eller er interesseret i data, vi ikke har delt her, så hiv hellere end gerne fat i os på info@mobiloraklet.dk.

Netflix
Viaplay logo
Tv2 play logo
Disney+
HBOmax
Skyshowtime